PRIVATLIVSPOLITIK FOR: JETTE WIED HATTING PSYKOLOGI

 

Jeg behandler persondata i min psykologpraksis og har derfor i forbindelse med de nye EU-regler for opbevaring af data udarbejdet denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan jeg indsamler, behandler og opbevarer dine data samt hvilke rettigheder du har.

Behandling af persondata
De data, jeg anvender, omfatter:
- Almindelige persondata: Dit navn, telefonnummer, e-mailadresse og privatadresse
- Identifikationsdata: CPR-nummer
- Følsomme data: fx relevante helbredsoplysninger og sociale oplysninger.

Jeg indsamler og opbevarer dine personlige data i forbindelse med og for at kunne:
- Kontakte dig, bekræfte og følge op på aftaler
- Udføre konsultationer og journalføring
- Tilbyde den bedst mulige behandling i forhold til dine behov
- Afregne med forsikrings- eller pensionsselskaber, psykolognetværk, jobcenter, eller
  anden partner, der betaler din service hos mig
- Opfylde lovkrav

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift.
Jeg sammenstiller ikke dine data med data fra andre aktører: fx fra sociale medier, og anvender ikke dine personlige data til andet end til min behandling af dig.

Hvorfra kommer dine data?
Jeg indsamler normalt oplysningerne direkte fra dig eller får dem formidlet gennem dit forsikringsselskab eller fra henvisningshotellet, der er den fælles sundhedsplatform for læger, psykologer og andre anerkendte behandlere i Danmark.
Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at behandle dem.
Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om mine legitime interesse i at behandle dine persondata.

I forbindelse med samtaleforløb gennem en forsikringsordning har jeg brug for at kunne videregive korte og overordnede oplysninger til et forsikringsselskab om, hvor vi er i behandlingsforløbet, hvis der er behov for at søge om flere timer. Jeg vil altid spørge dig om dit samtykke til at videregive oplysninger.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig.

Kontrol, opdatering og sletning af dine persondata
Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg har om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Jeg har oplysningspligt i forhold til at forebygge skade, hvis jeg vurderer, at du er til fare for dig selv eller andre, og skærpet underretningspligt, hvis jeg får alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare.

Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af persondata
Jeg behandler personlige oplysninger, da jeg har en kontraktlig forpligtelse over for klienter eller udfører tjenester efter klienters ønske.

Jeg er forpligtiget til at overholde gældende lovgivning herunder EUs’ databeskyttelsesforordning og anden relevant sundhedsretslig lovgivning.

Dine personlige oplysninger bliver ikke delt med andre, solgt eller offentliggjort på anden måde end beskrevet i denne privatlivspolitik.

Det er frivilligt at give psykolog Jette Wied Hatting personlige oplysninger, men for at modtage ydelser under en eventuel forsikringsordning skal du give psykolog Jette Wied Hatting den nødvendige information.

Sikkerhed
Jeg beskytter dine persondata og har foretaget foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.
Jeg har indgået en databehandleraftale med ClinicCare, der opbevarer mine persondata og tager back-up af dem.
Udover den dataansvarlige vil også administrator Flemming Mølgaard under tavshedspligt have adgang til dine data.
Jeg fører journal på papir og sørger for at holde personlige oplysninger adskilt fra følsomme oplysninger og gemmer journalerne på et sikkert sted.
Jeg beskytter fortroligheden og dine data ved, at alle mails i kontakten efter din/klientens første kontakt er krypterede.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt samt melde det til Datatilsynet.

Dine Rettigheder
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette/makulere dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som jeg indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet/makuleret.

Når du henvender dig til den dataansvarlige med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger jeg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis jeg behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Kontakt den dataansvarlige og behandler:
Jette Wied Hatting: jette@skanvision.dk eller på telefon 23693540

 

Del siden